Trygg i trafikken

Liten gutt på en sparkesykkel med hjelm og knebeskyttere.

Trafikksikkerhet er svært viktig her til lands og det har blitt arbeidet hardt for å sikre at vi har trygge veier i hele Norge. Resultater viser at langvarig forebygging har virket: Risikoen for alvorlige ulykker er sterkt redusert, og antall drepte og hardt skadde i veitrafikken er gått ned. 

I Norge er det lavere risiko for å bli drept i trafikken enn i noe annet land, sett i forhold til innbyggertall. Mens det i 1970 omkom 560 personer i veitrafikkulykker, var tallet i 2018 redusert til 108. Siden 1970 er trafikken nærmere firedoblet. Samtidig er risikoen for å bli drept per kjørte kilometer redusert med 95 prosent. Med samme risiko som i 1970 ville antall omkomne i dag ligge på rundt 1920 personer.

De positive resultatene skyldes et sammensatt trafikksikkerhetsarbeid, fra bedre kjøretøy og veier til holdningsskaping og opplæring.

Trafikksikkerhetsarbeidet har vært målrettet, med høy politisk prioritering – og resultatene viser at langsiktig, målrettet forebygging nytter. Stortinget er engasjert i trafikksikkerhet, og har vedtatt en nullvisjon; det er uakseptabelt med drepte og hardt skadde i trafikken. I Nasjonal transportplan 2018-2029 har regjeringen satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde skal være maksimalt 350 innen 2030. Det er en reduksjon på om lag 60 prosent sammenlignet med perioden 2012-2015. 

Fakta

  • Siden 1970 er trafikken flerdoblet, men antall drepte er sterkt redusert.
  • Tidlig på 1970-tallet mistet ca. 100 barn livet i trafikken; nå er tallet redusert til under fem.
  • Trafikkulykker er en av de vanligste dødsulykkene for ungdom i alderen 15–24 år.
  • Menn er overrepresentert blant drepte; tallet på kvinner har gått ned.
  • Skadefrekvensen blant MC-førere er langt høyere enn for bil; de fleste er menn.

Trafikkulykker kan i noen tilfeller skyldes naturgitte forhold, men mest av alt skyldes det menneskelige feil, inklusive sjåfører som ikke respekterer lover eller behersker kjøretøyene. Mange av dem som forårsaker ulykker, som sjåfør av et kjøretøy, er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Personer som kjører i påvirket tilstand er en av de største risikofaktorene i trafikken. Et annet problem er at mange sjåfører ikke overholder fartsgrensen, og kjører i høyere hastighet enn det forholdene tilsier. I tillegg er manglende bruk av bilbelte fortsatt en viktig årsak til drepte og skadde i bilulykker.

 

Lær mer om: Forebygging av trafikkulykker