Trygge barn og unge

To barn i skogen. En jente som strekker ut en arm for å hjelpe en gutt opp på to bein.

Barns høye aktivitetsnivå, nysgjerrighet på verden og manglende risikovurdering gjør dem mer utsatte for skader og ulykker. Forebygging av skader blant barn og unge er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget råd for barnesikkerhet.

Risikobildet for barn og unge er dels knyttet til barnehage og skole, dernest til hjem og fritid. Skadestatistikk viser at sikkerheten er godt ivaretatt i barnehagene, med få alvorlige hendelser. Det samme gjelder skolen. De fleste ulykkene blant barn og unge skjer i hjemmet, så vel som i idretts- og fritidsaktiviteter.

Ulykker kan aldri helt unngås, og all risiko kan ikke fjernes. Barn skal ha trygge omgivelser, men skal ikke overbeskyttes. Mestring er en vesentlig del av oppveksten – og av forebyggingen. Barn må få utforske omgivelsene og utvikle ferdigheter. Forebygging blant barn og unge handler derfor om å lære dem å mestre nye forhold og situasjoner, innenfor så trygge rammer som mulig.

Fakta

  • 120.000 barn pådrar seg hvert år skader som fører til at lege oppsøkes.
  • Årlig omkommer nærmere 50 barn under 15 år som følge av ulykkesskader.
  • Ulykker er årsak til 1/3 av alle dødsfall blant barn i alderen 1–14 år.
  • Barn i alderen 1–3 år – og de over ni år – er mest utsatt for ulykkesskader.
  • 10 % av barna i aldersgruppen 1–4 år må årlig til lege pga. ulykkesskader. 
  • Rundt 7500 barn i alderen 0–15 år legges hvert år inn på sykehus pga. personskader.
  • Ca. hvert fjerde barn vil pådra seg en alvorlig skade før fylte 15 år.


Behovet for forebygging – for å passe på – endrer seg raskt med barnas utvikling. Det samme gjør risikobildet. De minste barna har dårlig balanse. De får stadig større aksjonsradius og høyere aktivitetsnivå, men mangler evne til risikovurdering. Heller ikke litt større barn evner å se konsekvensen av alle sine bevegelser, eksempelvis i trafikken.

Nye aktiviteter medfører ny risiko, og behov for tiltak. Eksempler på dette er den økende utbredelsen av trampoliner, som fører til mange skader etter fall og sammenstøt. Det samme gjelder rullebrett så vel som snøbrett, longboards og andre fartsfylte aktiviteter.

Skafor følger med på utviklingen for å bidra til at fysiske utfordringer kan prøves innenfor trygge rammer.

 

Lær mer om: Forebygging blant barn og unge

 

Brosjyre om vannsikkerhet

Her kan du lese om redning, førstehjelp, hva du skal tenke på i forkant av turen m.m. Her finner du også vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og...

Liste med vannvettregler