Hvem rammes?

Gutt som får bandasje rundt kneet

Folk i alle aldersgrupper skader seg, men barn og eldre skader seg mest. Personer med lav sosioøkonomisk posisjon er mer utsatt for skader enn de som har høy sosioøkonomisk posisjon.

Barn, unge og voksne

Små barn er spesielt utsatt for fallskader, klemskader og brannskader.

Ungdom og unge voksne utsetter seg ofte for større risiko enn andre, mange ganger som følge av rusmiddelbruk. Denne gruppen er overrepresentert blant trafikkofre.

Når en person under 45 år dør, er ulykker og selvmord de hyppigste dødsårsakene. Dette betyr mange tapte leveår.

Eldre

Hyppigheten av skader øker kraftig etter 80 år – og mer for kvinner enn for menn. I denne aldersgruppen øker også dødeligheten som følge av ulykker. Bruddskader, inklusive hoftebensbrudd, er viktigste skadeårsak for personer over 65 år.

Geografi

I våre nordligste fylker, samt Innlandet, er dødelighet etter ulykker høyest. Oslo og Rogaland har færrest innleggelser på sykehus grunnet skade. Geografien viser hvor folk har bostedsadresse, ikke hvor skaden inntraff.

Kjønn

Om lag 90 000 arbeidstakere skader seg på jobb i løpet av et år, og rundt 40 dødsfall knyttes til arbeidsskader. Det er nesten utelukkende menn som dør av skader i arbeidslivet.

Flere menn enn kvinner dør på grunn av ulykker i alle aldersgrupper, men kjønnsforskjeller er størst blant voksne i aldersgruppen 25 - 34 år. Menn dør oftere i trafikken, av drukning og forgiftninger.  

Fallbarometer

Her kan du se hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges.