Fakta om personskader

To personer hos lege - informasjon blir registrert

Hvert år må 660 000 personer i Norge få medisinsk behandling etter ulykker. Ca. 12 % av alle sykehusdøgn skyldes personskader. Blant nordmenn under 45 år er ulykker vanligste dødsårsak. Barn og eldre løper størst risiko for ulykkesskader.

Personskader som følge av ulykker er et alvorlig samfunnsproblem som krever mye av helsesektoren. Personskader bidrar til helsekøer, de medfører store offentlige utgifter og de forårsaker mye personlig lidelse. Samtidig som skadetallene er høye, har antall dødsfall som følge av ulykker gått ned på flere områder, særlig i trafikken. Det viser at systematisk forebygging nytter.

Skadeforebyggende forum er opptatt av å formidle kunnskap om ulykker, skader og årsakssammenheng. Kunnskapen er en forutsetning for målrettet, resultatskapende forebygging.

Store tall

 • Hvert år må ca. 660 000 nordmenn få medisinsk behandling for skader
 • Hvert år behandles rundt 300 000 ulykkesskader på sykehus, resten i primærhelsetjenesten.
 • Hver dag får nær 1600 personer medisinsk behandling for skader, og rundt 150 legges inn på sykehus.
 • Rundt 12 % av alle døgnopphold på norske sykehus skyldes personskader etter ulykker.

Store konsekvenser

 • Hvert år mister nærmere 2000 nordmenn livet som følge av ulike ulykker, inklusive overdoser.*
 • Hvert år får ca. 45 000 varige mén etter ulykker. Rundt halvparten får ulik grad av funksjonshemming.
 • Ulykker er viktigste dødsårsak for personer under 45 år.
 • Ulykker er årsak til hvert femte dødsfall blant menn under 25 år.
 • Ulykker er årsak til 1/3 av alle dødsfall blant barn i alderen 1–14 år.

Store forskjeller

 • Gutter og menn er mer utsatt for ulykker enn kvinner opp til ca. 50 årsalderen.
 • Hver år blir nær 10 % av alle over 65 år skadd. 80–90 % av skadene skjer etter fall.
 • Det skjer flest ulykker i aldersgruppen 10–20 år, samt over 80 år.
 • Menn 20–25 år har over dobbelt så høy skadehyppighet som kvinner.
 • De fleste ulykker – ca. 30 % – skjer i hjemmet, og på fritiden.

Store kostnader

 • Hvert år koster skader samfunnet over fem milliarder kroner bare i sykehusbehandling.
 • Hvert år koster hoftebrudd alene samfunnet (kommuner og stat) rundt fem milliarder kroner.
 • Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at skader i hjem- og fritidssektoren koster samfunnet ca. 210 milliarder pr. år.

 

*Noen oversikter oppgir ca. 2500, definert som ’voldsomme dødsfall’, som også inkluderer selvforskyldt død. Selvpåførte skader regnes ikke som ulykkesskader (utilsiktede skader).

Kilder: Helsedirektoratet; Folkehelseinstituttet; Norsk pasientskaderegister. Illustrasjonen er hentet fra rapporten "Skadebildet i Norge 2019". 

Skadebildet i Norge 2019

Den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet slår fast at skader fortsatt er en stor utfordring for folkehelsen. Det knytter seg store samfunnsøkonomiske kostnader til skader, samtidig har skadefeltet et stort potensiale for forebygging, der iverksetting av...

Skadestatistikk

Her finner du lenker til ulike sider med statistikk innenfor skadefeltet.

Trafikk
Statens vegvesen
Veitrafikkulykker med personskader fra SSB 
Trafikkulykkesregisteret 

Brann
DSB sin statistikk over branner, ulykker, og andre uønskede hendelser innenfor samfunnssikkerhet 

Drukning / Ulykker på sjøen
Redningsselskapet
Sjøfartsdirektoratet

Arbeidsulykker
Arbeidstilsynet
STAMI

Skadetall fra forsikringsnæringen
Finans Norge

Dødsårsaksregisteret
Folkehelseinstituttet

Personskader
Norsk Pasientregister (NPR)
Skader og ulykker i Oslo kommune

Fritid
Klatreulykker

Kjenner du til andre skaderegistre som vi burde lenke til? Send oss tips på post@skafor.org

Nyhetsbrev

Skadeforebyggende forum sender jevnlig ut nyhetsbrev.

Her kan du melde deg på listen vår.