Fakta om drukningsulykker

De siste 30 årene har antall drukninger gått noe ned, men ulykkene er fortsatt mange. Fall fra land og brygge er sammen med bruk av fritidsbåt de to viktigste ulykkesårsakene.

Antallet drukningsulykker har gått ned, selv om vi har fått mer fritid, flere og raskere båter på sjøen, og stadig flere er involvert i vannaktiviteter. Det er grunn til å tro at nedgangen kan knyttes til forebyggende tiltak, som pålegget om å ha redningsvester i fritidsbåter.

Fall viktigste årsak
I perioden 1998–2009 var fall overbord, kantring og havari i fritidsbåt den viktigste årsaken til drukninger i Norge. Tall fra de par siste årene viser at fall fra land eller brygge nå topper statistikken. Drukninger blant norske statsborgere i utlandet er ikke inkludert i tallene.

  • I 2014 og 2015 sto fall fra land eller brygge i elv, sjø eller vann for nær halvparten av drukningene i Norge.
  • Hver femte drukning skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt
  • Bading, dykking, ferdsel på usikker is og kjøretøy som havner i vannet er andre viktige årsaker til drukning.
  • Kystfylkene Hordaland, Rogaland og Nordland topper ulykkesstatistikken.
  • Tallene er usikre, men tyder på at nærmere hver tiende som dør etter drukning i Norge er utenlandsk statsborger.

Flest menn drukner
Menn er overrepresentert i statistikken over drukninger. Dette gjelder helt fra 25-årsalder, men særlig er det mange menn over 40 år som omkommer. De viktigste ulykkesårsakene er fall fra land eller brygge, og bruk av fritidsbåter. Mange av dem som omkommer er påvirket av alkohol.

  • I 2014 og 2015 omkom til sammen rundt 45 menn i alderen 41–61 år, mot bare sju kvinner i samme aldersgruppe.
  • I samme periode omkom nærmere 70 menn over 61 år, mot bare ni kvinner.

Mange tapte leveår
I likhet med drukninger generelt, er antallet barn som drukner redusert de siste 30 årene. Blant alle som drukner årlig, utgjør barn i alderen 0–14 år mellom fem og ti prosent. Andelen er mindre enn for andre aldersgrupper, men målt i tapte leveår er tallet alt for stort.

  • De fleste drukningsulykkene blant barn skjer under bading.
  • Gutter er mer utsatt for drukningsulykker enn jenter.

Kilde: Norsk Folkehjelp