Fakta om dødsbranner

Brann kan ramme alle – i ulike deler av huset og til alle døgnets tider. Statistikken viser at de fleste boligbranner oppstår på kjøkkenet, dernest i stua. Eldre er særlig utsatt, og de er overrepresentert blant omkomne. Brann som bryter ut om natta krever flest liv, da de oftere oppdages for sent.

Kjele på komfyren

Boligbranner krever færre liv enn for noen tiår siden, men antall omkomne varierer mye fra år til år. Antall omkomne i 2015 var det laveste som er registrert, med 35 omkomne, mens det høyeste det siste tiåret var 83 i 2008. Åtte av ti dødsfall som følge av brann i Norge skjer i boliger.

  • Årlig omkommer i gjennomsnitt rundt 45–60 mennesker i boligbrann i Norge.
  • Antall omkomne i brann i 2016 var 40 personer, mot 35 i 2015 og 54 i 2014.
  • 75% av de omkomne er eldre, rusmisbrukere og folk med nedsatt funksjonsevne.
  • De over 70 år har fire–fem ganger så høy risiko for å omkomme som andre.


Over 40 prosent av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner, og de fleste oppstår hos eldre personer med eldre komfyrer – uten komfyrvakt. Eldre er utsatt fordi de ofte har redusert reaksjonsevne, og ofte bor alene. Det samme gjelder også rusmisbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne. Over en tredel av de som omkommer i brann i Norge er over 70 år, selv om de kun utgjør rundt ti prosent av befolkningen. Med tanke på at denne gruppen vokser raskt, er det behov for effektive tiltak.


Eldre forårsaker som oftest brann på kjøkkenet på dagtid; yngre personer på kveldstid eller om natta – ofte påvirket av alkohol. Da er det lettere å glemme at pizzaen ble satt i ovnen eller ei gryte på komfyren – og i mange tilfeller sovner folk fra det hele.

 
I 2012 ble det lagt fram en offentlig utredning om brannsikkerhet for utsatte grupper (NOU 2012:4 – Trygg hjemme), hvor også Skadeforebyggende forum deltok. Her ble særlig eldre og pleietrengende trukket fram, herunder de med demens. Andre grupper som ble nevnt var særlig personer som bruker eller misbruker medikamenter og andre rusmidler, så vel som funksjonshemmede og innvandrere. Hovedanbefalingen til utvalget var tiltak i langt større grad må rettes inn mot boliger, og at forebygging overfor utsatte grupper i størst mulig grad må skje i deres eget hjem.