Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av. Som del av sin kunnskapsrolle, og for å være tydelig i egen kommunikasjon, har forumet satt opp et sett definisjoner av hyppig brukte fagtermer. Dette er definisjoner som skal forstås i relasjon til forumets virksomhet.

S

sikkerhet

en tilstand kjennetegnet av rimelig stor grad av kontroll over fysiske, materielle eller psykososiale trusler som skaper opplevelse av beskyttelse og redusert fare for uønskede hendelser

skade

en følge av ulykke, hvor personskade forårsakes av plutselig eller akutt påvirkning av kroppen av fysiske faktorer i en mengde eller størrelse som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå

skadeforebyggende tiltak

aktiviteter iverksatt, enkeltvis eller i sammenheng, i den hensikt å redusere risiko og forebygge skader som følge av uønskede hendelser

skadeforebygging

aktiviteter som tar sikte på å hindre eller redusere skaden etter at en ulykke er utløst, bl.a. gjennom planer og tilrettelegging, holdningsskaping samt bruk av flere typer sikkerhetsutstyr