Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av. Som del av sin kunnskapsrolle, og for å være tydelig i egen kommunikasjon, har forumet satt opp et sett definisjoner av hyppig brukte fagtermer. Dette er definisjoner som skal forstås i relasjon til forumets virksomhet.

folkehelse

helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land eller en region, inkl. økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker innbyggernes helsetilstand

forebygging

systematisk, målrettet arbeid for å redusere uønskede hendelser og effekter bl.a. gjennom å fjerne, hindre eller stenge for forhold som kan føre til sykdom, skade eller andre problemer

lokalsamfunn

betegnelse for et geografisk sted og/eller sosialt miljø innenfor et avgrenset, mindre område, tidl. gjerne et kulturelt og sosialt homogent område, nå mer sammensatt

risiko

uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier, uttrykt ved sannsynligheten for og konsekvenser av disse uønskede hendelser

sikkerhet

en tilstand kjennetegnet av rimelig stor grad av kontroll over fysiske, materielle eller psykososiale trusler som skaper opplevelse av beskyttelse og redusert fare for uønskede hendelser

skade

en følge av ulykke, hvor personskade forårsakes av plutselig eller akutt påvirkning av kroppen av fysiske faktorer i en mengde eller størrelse som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå

skadeforebyggende tiltak

aktiviteter iverksatt, enkeltvis eller i sammenheng, i den hensikt å redusere risiko og forebygge skader som følge av uønskede hendelser

skadeforebygging

aktiviteter som tar sikte på å hindre eller redusere skaden etter at en ulykke er utløst, bl.a. gjennom planer og tilrettelegging, holdningsskaping samt bruk av flere typer sikkerhetsutstyr

Trygge lokalsamfunn (Safe Communities)

global kvalitetsstandard for godkjent systematisert innsats for forebygging av ulykker, kriminalitet og personskader. Et nasjonalt nettverk av godkjente lokalsamfunn. En idé – et konsept – for å fremme tverrsektorielt samarbeid for nyskapende løsninger.

trygghet

en opplevd, vesentlig subjektiv følelse av fysisk forutsigbarhet i omgivelsene, og som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold knyttet til individ og samfunn, inkl. tilhørighet, mestring og livskvalitet

ulykke

en plutselig, uønsket, ikke planlagt hendelse som opptrer uavhengig av menneskelig vilje, karakterisert ved plutselig utløsning av en kraft eller påvirkning som kan medføre skade

ulykkesforebygging

aktiviteter som er innrettet mot å fjerne relevante farer for derved å hindre at en ulykke utløses, eller for å beskytte seg selv eller andre mot latente farer