Publisert:

Gjensidig samfunnsnytte

Hun forvalter en av de aller største fondene for allmennyttige formål i landet, og eierskapet til et av de største selskapene i norsk finansnæring. Det gjør hun med solid forankret i det lokale Norge og i en sunn forretningstradisjon – på vegne av selskapets kunder.

Som daglig leder i Gjensidigestiftelsen – som forvalter av eierskapet Gjensidige Forsikring ASA – må Unn Dehlen håndtere både børs og katedral. Men hun tilhører ikke finanssiosieteten, og er bedre kjent i frivillighetssektoren som årlig mottar betydelige midler fra stiftelsen, bl.a. for økt lokal trygghet.

 

DELE VERDIER

Unn Dehlen er et sympatisk medmenneske – og en erfaren økonom. Som leder for Norges største stiftelse er hun ansvarlig for støtte til samfunnsnyttige formål i størrelsesorden 200 millioner kroner på årsbasis (2010). Dermed forvalter hun noe av det beste fra norsk forsikringsbransje: tanken om gjensidig ansvar for gjensidig nytte. Det fortsetter Gjensidigestiftelsen med etter at den i 2010 ble en finansstiftelse – med nye muligheter for å styrke rollen som viktig samfunnsaktør.

”Vi skal være en god og profesjonell eier av Gjensidige, der vi skal skape verdier i et langsiktig perspektiv. Og gjennom gavevirksomheten skal vi være en viktig bidragsyter til det norske samfunn,” fastslår Dehlen. ”Vi ønsker å være en tydelig samfunnsaktør, av å gjøre en forskjell.”  Dette, påpeker hun, er en naturlig videreføring av ideen bak brannkassene som så dagens lys i norske bygder på 1800-tallet: Ikke bare fikk gjensidighetstanken stor kraft og systemet store sosiale ringvirkninger; allerede da bidro brannkassene med midler til forebygging.

Gjensidigestiftelsen ønsker å videreføre denne tanken og denne praksisen, forklarer Unn Dehlen. Som sådan tar den samfunnsansvar, den bidrag til samfunnsbygging – til samfunnsmessig verdiskaping. Og den er bevisst på sin rolle i samfunnet:

I kraft av sin størrelse og sine bidrag, så vel som fastsatte formål og prioriteringer, er Gjensidigestiftelsen i dag en betydelig aktør innenfor frivillig innsats for bedre trygghet og helse i det norske samfunnet. Med tildelingene i 2010 passerte stiftelsen 2300 støttede prosjekter over det ganske land; samlet tildeling passerte en halv milliard kroner. 

Stiftelsens leder er glad for alle søknadene, som vitner om stort engasjement og gode ideer. Men understreker at stiftelsen ikke er en søknadsmottaker og sjekkutsteder. ”Vi oppsøker også selv ulike aktører og miljøer for å ta initiativ til prosesser og samarbeid som vi tror kan løfte gode prosjekter – som kan gjøre en forskjell for samfunnet og for enkeltpersoner. På den måten ønsker vi å ivareta rollen vår som en viktig samfunnsaktør,” framholder Unn Dehlen.

 

SKAPE TRYGGHET

Gjensidigestiftelsen har en visjon om å bidra til et tryggere og sunnere Norge, og støtter prosjekter som samsvarer med grunnverdiene: forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende, samfunnsbyggende.

”Vi er opptatt av at vi gjennom de mange ildsjelene og gode kreftene skal bidra til å skape varige endringer og et bedre samfunn,” framholder Unn Dehlen. ”I hovedsak støtter vi prosjekter som virker forebyggende, men bidrar også i prosjekter som reparerer” – et skille som ikke alltid er så tydelig; det er prosjekter hvor det forebyggende kan bidra til å reparere, og omvendt. 

Trygghet er en viktig tilnærming til innsatsen, og Unn Dehlen bidrar til å bringe begrepet ned på bakken: ”Vi har bidratt til en rekke små og store tiltak som eksempelvis har bidratt til å trygge barns hverdag, bl.a. en stor kampanje for å gi barn trygghet i vann.” 

Dette er et av de enkeltprosjekt stiftelsen har gitt størst bidrag til. Et av de mindre bidro til å flytte en do nærmere en fotballbane, så ungene slapp å krysse en trafikkert vei. Begge bidro til økt trygghet – for barn, foreldre, omgivelser. Det samme har en rekke andre tiltak som har fått hjelp, som trygging av skolevei og lekeplasser, leksehjelp og ettervern. Samt til å strø glatte veier vinters tid. Alt bidrar til trygghet, følt eller fysisk – og ofte begge deler.

 

SKAPE AKTIVITET

Et godt prosjekt er for Gjensidigestiftelsen er et prosjekt med fokus på et behov eller en problemstilling i samfunnet som man samtidig tilbyr en løsning på. Som bidrar til varig forandring – en forandring som skaper grunnlag for gode holdninger og mellommenneskelige relasjoner. Og som skaper aktivitet.

Gjensidigestiftelsen skaper samfunnsverdi gjennom å gjøre andre i stand til å realisere sine ideer og gjennomføre sine prosjekter. Støtten fordeles mellom lokale aktiviteter på grasrota og mer overgripende landsdekkende tiltak. Gavene søkes fordelt jevnt mellom de fem regionene stiftelsen har delt landet inn i. Hovedkriteriene for tildeling er at tiltakene skal være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende. ”Og vi ser ikke minst etter prosjekter som gir mestringsevne, mangfold, samhandling og gode holdninger – svært gjerne som del av bestrebelser på å skape gode og trygge lokalsamfunn.”

 

STILLER KRAV

Unn Dehlen og Gjensidigestiftelsen er rause, men stiller krav til mottakerne. Tiltakene skal være i tråd med stiftelsens formål, men mer enn det: her fordres engasjement – og forventes endring.

”Vi følger opp prosjektene, bl.a. for å bistå med råd og veiledning, og for å sikre at vi og de som mottar støtte når vårt felles mål om å fremme trygghet og helse.”

Stiftelsen opererer vesentlig innen frivillig sektor. ”Vi ønsker også å ta en rolle i forhold til det frivillige Norge. Derfor har vi også tatt initiativ til et større årlig arrangement der organisasjoner og ildsjeler deler kunnskap og inspirerer hverandre til samarbeid og nye ideer,” forteller Unn Dehlen. ”Dette vil vi videreutvikle for å skape ytterligere kraft og prestisje til alt det gode arbeidet som gjøres på frivillig basis i lokalsamfunnet rundt om i landet.”