Tiltak

Tiltak Beskrivelse Kommune
Barn og unge    
Trafikksikkerhet i skolen

Trafikkopplæringsplan i alle grunnskoler:

 • Trening på trafikksituasjoner
 • Nye lærebøker i trafikkundervisning
 • Minst en ansvarig lærerkontakt for trafikkopplæring
 • Sikre skoleveien med fortau 
 • Bevisst trafikkavklaring rundt skoler og barnehager
 • Sikre droppsoner ved skole og barnehage
Ski, Nissedal, Klepp, Harstad, Os, Vågå
Barnetråkk Barn og unge er selv med å tegne inn sine snarveier i lokalmiljøet for å utbedre trafikksikkerhet Larvik
Svømmeopplæring Rettet mot barn med minioritetsbakgrunn Stovner bydel i Oslo
Sikre utearealer Vedlikehold, utarbeidelse og sikkerhet på kommunens utearealer Stovner bydel, Nøtterøy
Psykososialt miljø –
Trygge barn, blir trygge voksne
 • Plan for skolehelsetjenesten
 • Tiltak for å styrke barn og unges relasjonelle ferdigheter og mestringsevne
 • Definere gode indikatorer
 • Psykisk førstehjelps kurs: Hvordan være en god hjelper når en bekjent rammes av krise eller krise rammer lokalsamfunnet
Sandefjord, Re, Sande, Sogn og Fjordane fylkeskommune
 Politikameratene
 • Politiet møter barn og unge i kommunen fra barnehage til videregående skole
 • Politiet informerer om trafikksikkerhet, vold, rusmisbruk og deler sin kompetanse 
 • Barn og unge blir kjent med lokale polititjenestemenn 
 Årdal
 Gåbuss

 Holdeplasser der barn og foreldre møtes for å ta følge til skolen:

 • Ansvaret for å følge barnegruppen til skolen går på omgang mellom foreldrene. 
 • Mindre biltrafikk rundt skolene 
 • Barna får en trygg tur til skolen
 • Foreldre blir kjent med barnas venner.
 Bærum
Forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn
 • ”Det er mitt valg”-kampanje i alle kommunenes barnehager og skoler. Helsesøstere involvert. 
 • Åpent forum med invitasjon til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.
 Spydeberg
 Utdeling av refleksvest    Årdal
     
 Ungdom    
 Redusere frafall blant minoritetsungdom i skolen (før vg.skole)  Tilbyr rådgivning og oppfølgning  Stovner bydel
 Rus
 • Hasjavvenningskurs
 • Aktivitetsuker for unge i risikosonen i sommerferien
 • Bli kompis med politiet
 • Egne kontaktpersoner lokalt i politiet
 • Informasjon om kortidsbivirkningene ved bruk av anabole steroider, rettet mot ungdom og i samarbeid med helsestasjonen
 • Plan for skolehelsetjenesten
 Stovner bydel, Fredrikstad, Kvam, Alvdal
 Trygt hjem  Transport hjem fra byen til maks 50 kroner for de mellom 16 og 19 år Sogn og Fjordane fylkeskommune
 Russen
 • Planer og tiltak for russen i kommunen
 • Informasjonsmøte med politiet om rus og trafikk
 Larvik, Årdal
     
 Eldre    
 Fasllforebygging
 • Fallforebyggende gulvbelegg på nytt sykehjem
 • Trening av balanse og styrke
 • Seniorer trener seniorer
 • Eldre besøker eldre
 • Tilrettelagt tursti med turposter 
 • Utdeling strøsand til enkeltpersoner
 • Strø halve fortauet om vinteren
 • Trene styrke og balanse
 • Veiledning om hvordan gjennomføre daglige aktiviteter
 Alvdal, Harstad, Høyanger, Os, Klepp, Larvik
Seniorer trener seniorer

Styrke eldres fysiske form og endre livsstil hos eldre:

 • Trenerne ble godt opplært, 12 timers opplæringsprogram
 • Fast oppfølging av trenerne
 • Treneren får eldre i sin gruppe som de passer sammen med og treningen får sosial betydning
Klepp
Forebygge brann hos eldre og mennesker
med nedsatt funksjonsevne
 • Sjekkliste og informasjonsskriv sendt på forhånd
 • Lik besøksrutine hvert år
 • ”Minne på kort” med viktige telefonnummer
 • ”Hvordan forebygge selv”-liste til å henge på kjøleskapet
 Andeby, Rakkestad
     
 Alle aldre    
Brannforebygging – null til hundre år
 • Enkelt og tydelig informasjonsmateriell for definerte målgrupper
 • Tilpasse informasjonsmateriell kulturelle forskjeller
 • Visuell informasjon for visse grupper med sjekkliste og årshjul
 • Forpliktende samarbeid mellom alle aktører; kommunen, frivillige og enkeltpersoner
Re
Registrere skader og ulykker på gårdsbruk med driftstilskudd
 • Nye samarbeidsrelasjoner mellom frivillige, kommunen, gårdene og barnehagene
 • Bevissthet rundt forebyggende og HMS arbeid
Sande
Trygge lokalmiljøet
 • Bedre gatelys i mørke områder og i underganger
 • Lokalbefolkningen informerte om utsatte områder
Stovner bydel
"Trygg i Re"- kommune Årlig arrangement på torget for hele befolkningen, hvor alle frivillige aktører involveres sammen med offentlige enheter. Re
Redusere trafikkulykker 

 Lys til ettertanke:

 • Synliggjør omfanget av trafikkulykker
 • Samler pårørende og etterlatte
 Stokke
"Føre var"-telefon Meldinger fra publikum på ting som bør forbedres, f.eks strøs bedre eller manglende lys Larvik
Redusere mobbing Eget antimobbeprogram Alvdal, Ski, Sandefjord
Vold
 • Plan for skolehelsetjenesten 
 • Hjelp mot vold i nære relasjoner
 • Oppfølging av jentegjeng som sto bak grove voldshandlinger 
 • Kartlegge omfang og lokalisering av uprovosert vold
 • Lokalisere blind vold
Alvdal, Klepp, Larvik, Rakkestad
Samarbeid med Frivillighetssentralen
 • Internasjonal kafé
 • Ledsagertjeneste
 • Flyktningguide
 • Natteravn
 • Utleie av bilstoler
 • Strøsand for eldre og uføre
Harstad, Os
Trygghetsuka Sikkerhetsuke som legges inn i aktivitetsplane for barnehage og skole  
Felles HMS-forum
 • Samarbeid mellom de største bedriftene i kommunen for å lære HMS-arbeid av hverandre
 • Bedriftshelsetjeneste
Høyanger
Sykkelsikkerhet
 • God sykkelparkering
 • Ekstrafeiing tidlig på våren for å fjerne grus
 • Vedlikehold av sykkelvegnettet
 • Gratis sjekk av sykkelen hver vår
 • Sykkelhjelmkampanje
Sandefjord