Norsk modell av Trygge lokalsamfunn

En norsk modell av Trygge lokalsamfunn er utviklet for å tilpasse modellen norsk virkelighet. Modellen tar utgangspunkt i norske rammevilkår og kommunersykluser.

TL-modellen

TL-modellen består av fire grunntanker, åtte kriterier og minimumskrav til godkjenning og gjennomføring av prosessen.


Fire grunntanker

Modellen er tuftet på fire grunntanker som ligger som en plattform i bunn av hele modellen og gjennomsyrer alle åtte kriteriene.

 • Tverrsektorielt samarbeid betyr å vurdere nye samarbeidsformer og utvide etablerte samarbeidsformer; både mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og mellom sektorer innad i en kommuneadministrasjon. 
 • Kunnskapsbasert innebærer at metoden bygger på bruk av etablert kunnskap og erfaringer fra flere kilder. 
 • Medvirkning handler om å involvere og engasjere innbyggerne i lokalsamfunnet. 
 • Livsløpsperspektiv handler om å vurdere skadebildet i alle aldersgrupper i kommunen, der noen faser er mer sårbare enn andre.

 


Åtte kriterier

Kriteriene fungerer som en trinnvis veiledning i hvordan planlegge og gjennomføre skadeforebyggende arbeid. Hvert kriterium har flere underpunker som til sammen gir retning for arbeidet. Underpunktene er anbefalinger basert på forskning og kunnskap fra prosjekter.  

 

 1. Etablering
 2. Kartlegging av risikofaktorer
 3. Prioritering av innsatsområder
 4. Forankring i planverk
  Sertifisering 
 5. Organisering av videre arbeid
 6. Medvirkning og informasjon
 7. Iversetting
 8. Evaluere og rapportere

 


Krav

Det er minstekrav til hva som må iverksettes og oppfylles for å oppnå status som godkjent trygt lokalsamfunn. Kravene for sertifisering er både knyttet til prosess og dokumentasjon.

 

Kommuner som ønsker å bli sertifisert som trygt lokalsamfunn, må ta i bruk TL-metoden eller vise at den har gjennomført en tilsvarende prosess. Involvering av kommunens ledelse, både politisk og administrativt, kreves for å bli del av Trygge lokalsamfunn.