Publisert:

Trygghetsarbeid på fylkesnivå

Trygge lokalsamfunn setter klokskap i system Et nyttig verktøy i fylkeskommunens arbeid for å leve opp til nye krav om samarbeid og fokus på forebygging i folkehelsearbeidet. 

Den nye folkehelseloven, og samhandlingsreformen, stiller begge økte krav på forebyggende innsatser. Da er ”TL-modellen” med livløpsperspektiv, tverrsektoriell tilnærming og kunnskapsbaserte tiltak, et godt verktøy i arbeidet.

Flere steder i landet er det etablert egen fylkesorganisasjon for Trygge lokalsamfunn, og det tilbys kursing og seminar for å styrke det skadeforebyggende arbeidet, bl a i Sogn Sogn og Fjordane.

Fylkesnettverk for Trygge lokalsamfunn finnes i dag i Sogn og Fjordane, Troms, Vestfold og Østfold. Et første eget nettverksmøte for fylkeskontakter ble holdt i desember 2011, og det vil bli fulgt opp med to møter i 2012.

Målsettingen er å utvikle et landsomfattende nettverk som kan stimulere kommuner i egen region til å ta i bruk ”TL-modellen” for å styrke det lokale skadeforebyggende arbeidet.