Publisert:

Utkast - Nasjonal plattform for Trygge loksalsamfunn

Som kjent har vi vedtatt å utarbeide en tydeligere nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn-arbeidet. Målsettingen er at vi skal knytte arbeidet tettere opp mot aktuelle styringsdokumenter for norske kommuner, slik at modellen og metoden kan bli et enda mer relevant og nyttig verktøy i det ulykkesforebyggende arbeidet og i folkehelsearbeidet generelt. Vi vil knytte så vel informasjon og omtale som selve søknadsprosessen og framtidig rapporteringsordninger tettere opp mot de krav som stilles i folkehelseloven, plan- og bygningsloven, kommunalt planarbeid etc.

Vi skal ikke gjøre noen endringer i selve modellen / metoden. Vi skal som tidligere utgå fra de syv (tidligere seks) kriteriene som er satt opp for Safe Communities internasjonalt – men vi vil ha en tydeligere, operativ modell, som knyttes tettere opp mot norske kommuners virkelighet.
Høsten 2012 satte vi ned en arbeidsgruppe med fem medlemmer; Solveig Rostøl Bakken, Eyvind Bjørnstad, Liv Marit Bølset, Ole Grejs, Gunnar Hjorthaug og Christoffer Knudsen (leder).  De har i møter og pr e-post drøftet utfordringer, utviklingsmuligheter, etc. Resultatet er det ”Høringsutkast; Nasjonal TL-plattform” vi nå sender ut på høring til nettverket. 
Dette er ikke en ferdig modell / plattform; det er et arbeidsgrunnlag der vi deler arbeidsgruppens tanker om et nytt og systematisert grunnlag for en framtidig nasjonal modell. Se det som et utgangspunkt for neste steg i prosessen.  Er vi på rett vei? Kan dette være et god utgangspunkt for det videre arbeidet? Gi oss tilbakemelding på mail til post@skafor.org innen 12. februar.

Her finner du utkastet:  TL_nasjonal plattform-Høringsutkast_2013-01-25.pdf

 Med dette notat  - og de innspill vi får fra nettverket - som utgangspunkt skal vi arbeide videre med å utvikle en komplett nasjonal modell med veiledning og søknadsprosess, og en rapporteringsordning som følger den samme mal. Dette blir også en sak for nettverkstmøtet den 12. mars. Målsettingen er å ferdigstille arbeidet før sommeren 2013.