Trygge lokalsamfunn i utvikling - høringsutkast

Målet med Trygge lokalsamfunn er å fremme systematisk forebygging av ulykker og skader i norske kommuner.  Den nye nasjonale plattformen er forankret i norsk politikk og planverk, og tilpasset norske kommunale planprosesser.  Vi håper den nye plattformen kan gjøre TL-modellen til et enda nyttigere verktøy for norske kommuner. 

Målet med Trygge lokalsamfunn er å fremme systematisk, tverrsektoriell forebygging av ulykker og skader i norske kommuner.  Den nye nasjonale plattformen er forankret i norsk politikk og planverk, og tilpasset norske kommunale planprosesser. Den tilbyr en verktøykasse for å styrke det planmessige og praktiske arbeidet for å forebygge ulykker og skader – en verktøykasse som i også kan være anvendelig på andre deler av folkehelsearbeidet. Vi håper den nye plattformen kan gjøre TL-modellen til et enda nyttigere verktøy for norske kommuner. 

Den nye nasjonale plattformen for Trygge lokalsamfunn er utviklet som en sertifiseringsordning for norske kommuner. Den er et nasjonalt alternativ til det internasjonale konseptet Safe Communities, som i Norge forvaltes av Skadeforebyggende forum.

Forslaget er resultatet av et utviklingsarbeid som har foregått siden 2010, som ble intensivert høsten 2012. I januar/februar 2013 ble arbeidet konkretisert i en løsningsskisse som gikk til høring blant medlemmene i nettverket for Trygge lokalsamfunn. Løsningsskissen er siden videreutviklet og konkretisert i fire dokumenter. 

Høringen omfatter fire dokumenter som samlet beskriver den nasjonale plattformen for Trygge lokalsamfunn, og som bør gjennomgås i følgende rekkefølge:
1   TL-plattform -  beskriver mål, modell og metode
2  TL-intensjonsavtale - forslag til avtale med kommunen
3  TL-trygghetsprofil  -  en sertifiseringssøknad og selvangivelse over TL-arbeidet
4  TL-rapporteringsmal - angir rammer for årlig rapportering

Vi ber om innspill, kommentarer og tilbakemeldinger innen 22. august 2013, på post@skafor.org

Det er en klar ambisjon å utvikle gode, nettbaserte løsninger for sertifisering, rapportering og erfaringsoverføring når den nasjonale plattformen for Trygge lokalsamfunn skal iverksettes.