SKI KOMMUNE

Landskapsbilde av Ski
Ski kommune

Ski kommune ligger i Follo, i Akershus. Med dens 29.500 innbyggere er hovednæring handel og industrinæring. Ski har gjennomført flere suksessfulle Trygghetsvandringer i kommunen i samarbeid med Risikorydding.


Ski kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010.


Areal: 165 km²


Innsatsområder

  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet med prioritert på skoleveier og myke trafikanter
  • Universell utforming av kommunen
  • Struktur i arbeidet med helsekonsekvensutredninger
  • Fallforebygging
  • Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen
  • Beredskapsplan for kommunen
  • Tilrettelegging av trafikalt grunnkurs for innvandrere.
  • Plan for tilsyn i barnehager og skoler (uteområdene)
  • Tiltaksplan mot mobbing i grunnskolen


Kontaktperson

Navn: Liv Marit Bolset, rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid.
epost: liv.marit.bolset@ski.kommune.no