Spydeberg

Spydeberg kommune, godkjent 2002, regodkjent 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spydeberg er plassert i hjertet av Indre Østfold. Næringslivet er preget av små og mellomstore produksjonsbedrifter, entrepenør og håndverksbedrifter og allsidig landbruk. De fleste arbeidstakerne pendler ut av bygda. Kommunen har vedtatt en sentrumsplan der det er lagt vekt på sikkerhet og miljø i alle underprosjekter. Kommunen har full barnehagedekning. 

Areal: 142 km²
Befolkning: ca 5.600


Kontakt

Sigmund Lereim, e-post:
Telefon: 90 73 38 33/69 83 76 19


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Forebyggende folkehelsearbeid innarbeides i alle nye planverk.
  • Alle barn i barnehager og skoler deltar i holdningsprogrammet “Det er mitt valg”. Alt pedagogisk personale  både i private og kommunale barnehager samt alle som jobber i skolene har gjennomgått dagskurs i bruken av programmet.Aktiviteten finansieres av Lions Club Spydeberg i samarbeid med skole og barnehageledelse. Forpliktende 10 års avtale med Lions lokalt.
  • Forbyggende arbeid mot hofteskader skal fortsatt ha prioritet. Gratis utdeling av håndstrøere til pensjonister, fokus på kommunalt vintervedlikehold av veier samt bruk av hoftebeskyttere for enkelte eldre både hjemme og i institusjon.
  • Bruk av “Spydebergmodellen”(d.v.s. samarbeid på tvers av profesjon og fag) for å forebygge kriminalitet blant barn og unge. Tett samarbeid med lokalt politi og SLT i nabokommunene.
  • Økt fokus på trafikksikkerhet gjennom å arrangere trafikkalt grunnkurs for personer med lese – og skrivevansker, kjørekurs for 65 +, aktiv kartlegging av nye trafikkutfordringer samt HMS-kurs knyttet til bilbruk hos kommunalt ansatte. Faste samarbeidspartnere er Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Askim v.g.skole, Eldrerådet og Pensjonistforeningen.
  • Oppgradering av folkehelsestier med universell utforming i sentrum.
  • Aktiv deltakelse i prosjektet “ Flere Freske Folk” gjennom samarbeid med Idrettskretsen, Østfoldhelsa og lokale frivillige organisasjoner. Dette inkluderer også “Aktiv på dagtid.”