Styre og valgkomité

Styret består av leder, nestleder og fire øvrige medlemmer, samt tre varamedlemmer. Disse skal samlet representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet.

Styret møtes jevnlig, minst fire ganger per år. Styrets oppgaver og ansvar er nedfelt i vedtektene. Samtlige styre- og varamedlemmer velges for en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg; halvparten av styret er på valg hvert år. Styret velges av årsmøtet i april hvert år. I tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finans Norge om finansiell støtte til Skadeforebyggende forum kan Helsedirektoratet møte i styret som observatør.

Styrets medlemmer 2017-2018 

STYRELEDER
Kommunelege Astrid Ruterhford, Rakkestad kommune 

STYREMEDLEMMER:
Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune
Kvalitetsrådgiver, Sigrid Egeland, Oslo kommune (Undervisningsbygg)
Plan og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk
Leder hovedutvalg samferdsel og areal, Hans Hilding Hønsvall, Vestfold fylkekommune 
Direktør Rolf Søtorp, Norsk Brannvernforening

VARAMEDLEMMER:
Fagsjef Geir Grønsholt, KLP forsikring
Forskningsleder Ross Phillips, TØI
Leder forebyggende avdeling, Kristin Wiig Sandnes, Redningsselskapet 

Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av tre medlemmer. For perioden 2017–2018 er det disse tre:

Helsesøster, tidligere styremedlem,  Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune (leder)
Fagdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge 
Seniorrådgiver og myndighetskontakt Miriam Kvanvik, Trygg Trafikk