Strategi og perspektiv

Skafors mål er å styrke det skadeforebyggende arbeidet. Middelet er framfor alt å bygge nettverk, samle aktører og dele erfaringer – for å bygge kunnskap om risikoen for skader og verdien av forebygging.

Vedtektene fastsetter at formålet med Skafor er å styrke og utvikle det skadeforebyggende arbeidet, redusere risiko for skader og ulykker som kan føre til personskader og dødsfall, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker.

Strategi

Skafor arbeider innenfor et omfattende område, og er engasjert både nasjonalt og lokalt – og i internasjonalt samarbeid. Innsatsen er langsiktig, og prioriteres i tråd med en strategi fastlagt av styret. Gjeldende strategi, for perioden 2015–19, ble vedtatt i 2015.

Strategien definerer Skafor som en en pådriver for kunnskapsbasert innsats, og et tverrsektoriell nettverksbygger. Dette legger premisser for den strategiske innsatsen:

”Skafor skal være en aktiv pådriver for å få bedre skadedata og mer kunnskap om skader og årsakssammenhenger, og for mer forskning på effekten av forebygging.”

”Skafor vil styrke, utvikle og tydeliggjøre seg selv som nettverksorganisasjon, gjennom flere samarbeidstiltak og med møter på nye arenaer.”

I brosjyren (strategidokumentet) ’Forum for forebygging. Plattform for styring’ redegjøres for Skafors samfunnsrolle og innsatsområder, og forumets hovedmål. Strategien legger til grunn at det skal først og fremst skal arbeides for å redusere antall ulykker som fører til personskader, og at et prioritert virkemiddel i så måte er å skape økt bevissthet og kunnskap om skader, ulykker og forebygging. Til dette hører også en styrking av organisasjonen, og en tydeliggjøring av Skafors rolle og innsats.

Hovedinnsatsen skal skje innen skadeforebygging på lokalt og sentralt nivå, også ved hjelp av bevisstgjøring gjennom kunnskap og informasjon – både gjennom løpende arbeid og prosjekter. Skafor er ikke selv en utøvende skadeforebygger, men en pådriver og påvirker; en katalysator som gjennom nettverksbygging og erfaringsutveksling bidrar til å gjøre utøvende aktører bedre i stand til å forstå ulykkesrisiko og forestå skadeforebygging.

Innsatsen skal konsentreres vesentlig om fem områder:

  • skadeforebygging lokalt
  • drukningsforebygging
  • sikkerhet for barn og unge
  • sikkerhet for eldre
  • formidling av skadedata 

Les mer om prioriterte mål, målgrupper og tiltak i strategibrosjyren, som du finner lenke til øverst til høyre.

Perspektiv

Skafors strategi bygger på kunnskap om risikobildet, ulykkesstatistikk og forebyggingsmetoder – koblet til et perspektiv på samfunnsutviklingen innen relevante områder. Basert på utviklingen av risiko, ulykker og skader, koblet til blant annet befolkningsvekst, mobilitet og urbanisering – og en fortsatt mangelfull forståelse for den samfunnsøkonomiske verdien av forebygging – er det mulig å se for seg fortsatt høye skadetall, med desto større behov for sektorovergripende innsats.

Skafor setter ulykker og personskader inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Dett skjer blant annet ved å påpeke at sykehusbehandling av ulykkesskader alene koster det norske samfunnet over fem milliarder kroner årlig, og at hvert år må fem hundre tusen mennesker få medisinsk behandling for slike skader. Dette gjør ulykkesskader til en vesentlig utfordring i folkehelsen, og et betydelig samfunnsproblem.

Skafor påpeker i sitt hefte ’Nettverk for påvirkning. Perspektiv for samfunnet’ blant annet at:

  • Ulykkesskader fører til høye samfunnskostnader
  • Skadeforebygging har en utstrakt samfunnsverdi
  • Forebygging er en fornuftig samfunnsinvestering
  • Påvirkning må til for å styrke samfunnsinnsatsen

Skafor arbeider strategisk ut fra en livsløpstilnærming – hvor enkeltindivider i ulike livsfaser utsetter seg for noe forskjellig risiko, som må møtes med kunnskapsbasert forebygging. Endringer i befolkningssammensetning, bosettingsmønster, og ikke minst økt gjennomsnittlig levealder, er faktorer som innvirker på hvordan risiko/ulykker/forebygging må håndteres i et videre perspektiv. Eksempelvis vil nærmere ti prosent av Norges befolkning være over 80 år i 2060. Når dette kobles til kunnskap om aldring og eldresikkerhet, gir også dét perspektiver for framtidig forebygging.