Skadeforebygging

Forebygging er bedre enn behandling – for alle. Forebygging anbefales fra mange hold, men prioriteres ikke alltid like høyt, verken faglig, politisk – eller økonomisk. Uansett er forebyggingen viktig – og den virker.

Mor med barn

Skadeforebyggende forum er en pådriver for å styrke forebygging av ulykker som kan medføre personskader. Det er lett å argumentere for fornuften i forebygging. Det er vanskeligere å dokumentere den direkte effekten: I hvilken grad har forebygging hindret mulige ulykker i å skje, forhindret potensielle skader fra å inntreffe? De direkte sammenhengene blir enda vanskeligere å påvise som følge av at norske data om skader er mangelfulle. 

Det er særlig tre gode grunner til å drive forebygging av skader og ulykker:

1. Det høye antallet skadde og døde:
På årsbasis må 550.000 ha medisinsk behandling og 1.900 dør etter skader. Mange av skadene kan forebygges med etablert kunnskap. Samfunnet har et etisk forpliktelse til å ta kunnskapen i bruk.

2. De høye samfunnskostnadene:
Hjem- og fritidsulykker koster Norge 167 milliarder kroner pr år, i følge en TØI-rapport fra 2007. I tillegg kommer arbeids- og trafikkulykker. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, med ca 10.000 pr år. Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt kr 380.000 i helse- og rehabilitering det første året.

3. De raske og målbare resultatene:
Forebygging av skader og ulykker er et innsatsområde der målrettede, kunnskapsbaserte innsatser viser hurtige, konkrete resultater.

Det finnes gode eksempler på at forebygging virker: Trafikksikkerhet er ett. Her har ulykkes- og skadeomfanget blitt vesentlig redusert. Trafikksikkerhet er også et område der myndighetene virkelig har satset, med store ressurser – på både reguleringer, fysisk sikring og holdningsskaping – over lang tid. Et annet område med sterk satsing er arbeidslivet, med strenge krav til arbeidsmiljø. Dette gjelder generelt, men også spesielt i bransjer som for eksempel offshorevirksomhet.

Forebygging som fag

Skafor definerer skadeforebygging som innsats som er innrettet for å forhindre uønskede hendelser og tilstander, herunder å fremme sikkerhet og å forebygge skader bl.a. ved å forhindre ulykker. Skadeforebygging er ikke noe eget fag, men et viktig fagområde som trekker på erfaring fra flere disipliner, og som krever flere tilnærminger. Det er særlig snakk om tre typer innsats:

  • Strukturendrende tiltak for å endre omgivelsene
  • Holdningsskapende tiltak for å å endre holdninger
  • Atferdsendrende tiltak for å endre enkeltes atferd

Innenfor disse innsatsområdene finnes det mange eksempler på tiltak som har gitt gode resultater. For eksempel har skåldingsrisiko for barn blitt redusert gjennom sikring av komfyrer. Og fallrisiko for eldre er redusert ved hjelp av sandstrøing ute og sklisikring inne.

Først og fremst må forebygging basere seg på kunnskap – både om risikofaktorene og virkningsfulle tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er derfor grunnleggende. Selv i et mikromiljø som i hjemmet – hvor de fleste ulykker fortsatt skjer! – er det nødvendig å foreta en vurdering av risiko for å rydde dem bort effektivt.

Forebygging som fornuft

Forebygging skåner den enkelte – og de pårørende – for lidelse eller i verste fall tidlig død. Samfunnet spares for store utgifter til skadebehandling og eventuell rehabilitering. Det reduserer både behandlingskøer og trygdeutbetalinger.

Den samfunnsmessige kostnaden som følge av ulykkesskader er stor. All modellering av kostnadsbildet viser store offentlige utgifter, både på kort og lang sikt. Det er grunnlag for å hevde at forebygging er en humanitær innsats som også gir en økonomisk gevinst.

Å forhindre alle ulykker er ikke fysisk mulig. Ressursene må settes inn der de gir størst effekt. Erfaring viser at enkle – og til dels svært billige – tiltak kan gi stor effekt. Et godt dokumentert eksempel på dette, er fallforebygging blant eldre. Internasjonale undersøkelser har vist at én krone investert kan spare ti kroner i helse og rehabilitering. Stovner bydel i Oslo har vist at én krone investert i fallforebygging kan spare opptil ett hundre kroner for samfunnet.

Skadeforebygging krever sammensatt og koordinerte innsats fra flere sektorer og fagdisipliner. Samtidig handler forebygging egentlig mest om noe så enkelt som å fjerne farer og å fremme fornuft.

Temahefte om forebygging

Skafor har gitt ut et eget hefte om forebygging knyttet til metoden Trygge lokalsamfunn. Heftet ser på forebygging som folkehelse, og fra et perspektiv på livsløp og livskvalitet. Det inneholder en modell for forebygging i...

Forebygging av fall blant eldre

Skafor har gitt ut en eget informasjonsfolder om kostnadene ved og mulighetene for forebygging av fall hos eldre, som medfører hoftebrudd. Det viser omfanget av denne ene ulykkestypen; hvor mange den rammer og hva den kost...