Skade- og ulykkesstatistikk

Statistikk for ulykker og skader finnes på flere områder og fra flere kilder. Men i sum er skade- og årsaksbildet mangelfullt dokumentert. Regjeringen har derfor definert framskaffing av bedre og mer sammenstilt statistikk som en prioritert oppgave.

Noen av kildene til statistikk er oppført i høyre marg. Ved å gå inn i disse og andre kilder vil det bl.a. framkomme oversikter over årsaker til (og arenaer for) ulike typer skader, hvilke ulykker som medfører dødsfall, som vist nedenfor. En utfordring med denne type informasjon er at den er hentet fra ulike kilder og tidsperioder, og derfor ikke alltid vil samsvare.

Dette forteller statistikken

I en typisk kommune med 10 000 innbyggere vil

 • 80 personer oppsøke lege pga. skader hver måned
 • 8 bli innlagt på sykeshus etter skader hver måned
 • én person dø på grunn av en ulykke hver tredje måned

Av de 80 ulykkene i eksempelkommunen vil:

 • 25 skje i hjemmet
 • 15 skje på veien
 • 14 skje under sport og idrett
 • 12 skje i arbeidslivet
 • 5 skje i skolen
 • 3 skje i friluftsområder
 • 2 skje i barnehage og på lekeplass
 • 2 skje på sykehjemmet
 • .. og de siste 2 skje andre steder.