Skadefakta

Personskader som følge av ulykker er et folkehelseproblem. Hver år må flere enn 550 000 personer i Norge få medisinsk behandling for slike skader. Blant nordmenn under 45 år er ulykker viktigste dødsårsak. Barn og eldre løper størst risiko for ulykkesskader.

En syklist som faller av sykkelen sin (Illustrasjon)

Skadeforebyggende forum er opptatt av å få fram og formidle kunnskap om ulykker og skader. Kunnskapen er en forutsetning for målrettet, resultatskapende forebygging. Norsk skadestatistikk er imidlertid mangelfull. Det er behov for bedre rapportering av ulykkesskader som grunnlag for forskning om årsakssammenhenger og effekten av tiltak.

Det finnes likevel mye kunnskap. Den viser med all tydelighet at personskader er et alvorlig samfunnsproblem, som krever mye av helsesektoren. Personskader bidrar til helsekøer, de medfører store offentlige utgifter og de forårsaker mye personlig lidelse. Samtidig som skadetallene er høye, har antall dødsfall som følge av ulykker gått ned på flere områder, særlig i trafikken – og blant barn, ungdom og unge voksne.

 

Store tall

 • Hvert år må ca. 550 000 nordmenn få medisinsk behandling for skader
 • Hvert år behandles rundt 300 000 ulykkesskader på sykehus, resten kun i primærhelsetjenesten.
 • Hver dag får nær 1500 personer medisinsk behandling for skader, og rundt 150 legges inn på sykehus.
 • Rundt 10 % av alle døgnopphold på norske sykehus skyldes personskader etter ulykker.

Store konsekvenser

 • Hvert år mister nærmere 2000 nordmenn livet som følge av ulike ulykker, inklusive overdoser.*
 • Hvert år får ca. 36 000 varig mén etter ulykker. Rundt halvparten får ulik grad av funksjonshemming.
 • Ulykker er viktigste dødsårsak for personer under 45 år.
 • Ulykker er årsak til hver femte dødsfall blant menn under 25 år.
 • Ulykker er årsak til 1/3 av alle dødsfall blant barn i alderen 1–14 år.

Store forskjeller

 • Gutter og menn er mer utsatt for ulykker enn kvinner til ca. 50 år.
 • Kvinner er mer utsatt for skader enn menn etter 50 årsalderen.
 • Hver år blir nær 10 % av alle over 65 år skadd. 80–90 % av skadene skjer etter fall.
 • Høyest ulykkeshyppighet er i aldersgruppen 10–20 år, samt over 80 år.
 • Menn 20–25 år har over dobbelt så høy skadehyppighet som kvinner.
 • De fleste ulykker – ca. 30 % – skjer i hjemmet, og på fritiden.

Store kostnader

 • Hvert år koster skader samfunnet over fem milliarder kroner bare i sykehusbehandling.
 • Hvert år koster hoftebrudd alene samfunnet (kommuner og stat) rundt fem milliarder kroner.

*  Noen oversikter oppgir ca. 2500, definert som ’voldsomme dødsfall’, som også inkluderer selvforskyldt død. Selvpåførte skader regnes ikke som ulykkesskader (utilsiktede skader).

Kilder: Helsedirektoratet; Folkehelseinstituttet; Norsk pasientskaderegister

Sammensatt skadebilde

Skader inntrer på flere arenaer og i alle aldersgrupper. Sannsynligheten for å pådra seg en ulykkesskade varierer imidlertid en del med alder, aktiviteter og kjønn. Men fortsatt gjelder at de fleste skader skjer hjemme, og...

Skade- og ulykkesstatistikk

Statistikk for ulykker og skader finnes på flere områder og fra flere kilder. Men i sum er skade- og årsaksbildet mangelfullt dokumentert. Regjeringen har derfor definert framskaffing av bedre og mer sammenstilt statistikk...